RO/ENG

Action for WILDLIFE

  • Despre ONG

ACDB este asociația care acționează pentru conservarea speciilor de faună sălbatică și a habitatului lor.

Organizația ACDB a fost înființată oficial la data de 2 iulie 2003, însă activitățile întreprinse în domeniul conservării biodiversității de către membrii fondatori au debutat încă din anul 1999.

În cei 13 ani de activitate, ACDB a derulat 9 proiecte dedicate managementului ariilor protejate, 7 proiecte dedicate conservării speciilor de carnivore mari și 2 inițiative dedicate dezvoltării comunităților din ariile protejate.

În 2004, ACDB a înființat Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice cu scopul de a salva și reabilita exemplare de faună sălbatică.

Din 2010, ACDB este custode al ariei naturale protejate Lunca Siretului Inferior. Iar din 2016, organizația a luat în custodie și ariile protejate Soveja și Râul Putna.

  • Despre proiect

În calitate de fondator și administrator al Centrului pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice, ACDB dorește să asigure pe timpul iernilor geroase, condiții mai bune de trai pentru animalele sălbatice care ajung în situații dificile să aibă nevoie de ajutorul nostru.

Soluția este achiziționarea unui container din panouri sandwich în care prin intermediul unor lămpi cu ultraviolete să asigurăm căldura necesară pentru animalele rănite.

  • Obiectiv

Creșterea ratei de succes în reabilitarea și salvarea animalelor sălbatice din cadrul Centrului de Reabilitare prin asigurarea unui spațiu corespunzător de cazare.

  • Misiune

ACDB luptă pentru conservarea speciilor și habitatelor amenințate și lucrează cu comunitățile locale pentru o dezvoltare durabilă bazată pe respectul față de natură.

  • Viziune

Viziunea noastră este aceea a unei lumi în care valorile diversității biologice sunt recunoscute și păstrate și în care grija față de natură este o parte importantă a vieții de zi cu zi a oamenilor.

  • Impact

Creșterea ratei de succes și supraviețuire în rândul pacienților datorită asigurării unor condiții de cazare care să fie cât mai apropiate de mediul natural al principalelor victime ale coliziunilor și electrocutărilor (lebedele și berzele).

  • Beneficiari

Beneficiariul direct al acestui proiect este chiar mediul, reprezentat de animalele sălbatice care sunt salvate și redate mediului natural.

  • Derularea proiectului

Un procent considerabil (aproape 40 %) dintre pacienții centrului de reabilitare, este reprezentat de păsări care au suferit electrocutări sau coliziuni datorate liniilor electrice. Deși rata de supraviețuire este una mică în urma acestor accidente  (<25%), animalele care supraviețuiesc au nevoie de îngrijire pe perioade lungi de timp, iar în cazul celor care sunt accidentate în timpul migrației de toamnă, este necesară reținerea pe timpul iernii în cadrul centrului de reabilitare, iar pentru asta trebuie asigurate condiții adecvate de cazare în special în timpul perioadelor cu ger extrem.

Asigurarea unui spațiu de cazare cu temperatură controlată și condiții de habitat corespunzătoare, va contribui la bunăstarea păsărilor aflate în tratament pe timpul iernii, crescând astfel șansele de supraviețuire a acestora în vederea eliberării în natura.

Investiția va fi utilă începând cu iarna următoare și va continua pe viitor, containerul având o durată de viață de peste 30 de ani.

  • Buget necesar

3500 euro

 

ACDB

Str.Ion Creangă nr.12, Focşani

0337 109 662

http://www.acdb.ro

…………………………..

About the NGO

ACDB is the association that acts to conserve wildlife species and their habitat.

ACDB was formally established on 2 July 2003, but the activities undertaken in the field of biodiversity conservation by the founding members began as early as 1999.

In 13 years of activity, ACDB has carried out 9 projects dedicated to the management of protected areas, 7 projects dedicated to the conservation of large carnivores species and 2 initiatives dedicated to develop the communities from protected areas.

In 2004, ACDB founded the Wildlife Rehabilitation Center to save and rehabilitate specimens of wild animals.

Since 2010, ACDB is the custodian of the natural protected area of the Lower Siret Meadow. And since 2016, the organization has also taken into custody the protected areas of Soveja and the Putna River.

About the project

As founder and manager of the Wildlife Rehabilitation Center, ACDB wants to ensure better living conditions for wild animals in difficult times, who need our help during the cold winters.

The solution is the purchase of a sandwich panels container in which, using ultraviolet lamps, we provide the heat required for the injured animals.

Objective

Increase the success rate in rehabilitation and rescue of wild animals within the Rehabilitation Center, by providing a suitable accommodation space.

Mission

ACDB is struggling to conserve threatened species and habitats and works with local communities for sustainable development based on respect for nature.

Vision

Our vision is of a world where the values of biological diversity are recognized and preserved, and where care for nature is an important part of people’s everyday life.

Impact

Increased success and survival rate among patients, due to access of accommodation conditions that are as close as possible to the natural environment of the main victims of collisions and electric shocks (swans and storks).

Beneficiaries

The direct beneficiary of this project is the environment, represented by wild animals that are saved and rendered to the natural environment.

Project implementation

A considerable percentage (almost 40%) of the patients from the rehabilitation center is represented by birds who have suffered electric shock or collisions due to power lines. Although the survival rate is low (<25%), surviving animals need care over long periods of time, and in the case of those injured during autumn migration, it is necessary to keep in the winter the framework of the rehabilitation center in adequate accommodation conditions, especially during periods of extreme frost.

Ensuring a temperature-controlled accommodation and appropriate habitat conditions, will contribute to the well-being of winter-borne birds, thereby increasing their chances of survival for release in nature.

The investment will be useful from the next winter and will continue in the future, with a lifetime of more than 30 years.

Budget required

3.500 Euro